Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:00, 04/02/2018

Chậm ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật

(CMO) Do cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, nhiều vấn đề phát sinh làm cho việc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chậm hoặc không đủ điều kiện ban hành theo thời gian dự kiến. Từ đó, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) không đúng tiến độ.

Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành 45 văn bản QPPL. Tính đến ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành 31/45 văn bản QPPL (quyết định), còn lại 14 văn bản QPPL chưa ban hành.

Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Lộc cho biết, đối với 31 văn bản QPPL đã ban hành có 15 văn bản QPPL ban hành đúng thời gian quy định. Còn lại 12 văn bản QPPL cơ quan soạn thảo trình đúng hạn, nhưng UBND tỉnh ký ban hành chậm. Chỉ có 4 văn bản QPPL cơ quan chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh chậm hơn so với thời gian được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Cụ thể như: Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, do Sở Xây dựng chủ trì thì tại Công văn số 1181/UBND-NNTN ngày 17/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh xác định thời gian ban hành trong quý I/2017, đây là khoảng thời gian chưa đủ để cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thành văn bản theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 8/6/2017, Sở Xây dựng đã hoàn thành và trình UBND tỉnh nhưng đến ngày 31/8/2017 UBND tỉnh mới ban hành.

Hay tại tại Công văn số 2271/UBND-KT ngày 27/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND trong quý II/2017, đây là khoảng thời gian phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, Sở Công thương trình UBND tỉnh vào ngày 5/7/2017 tại Tờ trình số 58/TTr-SCT là trễ hạn theo quy định. Hay Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND do Sở Tài chính chủ trì cũng trình UBND tỉnh trễ so với thời gian quy định.

Nhiều văn bản QPPL ban hành không đúng thời gian quy định làm ảnh đến vai trò quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, cũng như việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Trần Hoàng Lộc, qua rà soát, thống kê, đối chiếu nội dung văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về thống nhất chủ trương ban hành 45 văn bản QPPL (quyết định) năm 2017 cho thấy: Một số văn bản quy định chưa cụ thể “thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh, thời gian hoàn thành trong tháng hoặc trong quý, không quy định về thời gian, có trường hợp thời gian được giao quá ngắn so với quy trình ban hành” nên không đảm bảo tiến độ thực hiện, khó theo dõi, đánh giá kết quả.

Kết quả rà soát, đánh giá về thời gian của các khâu trong quy trình ban hành đối với 31 văn bản QPPL của UBND tỉnh cho thấy còn khá nhiều bất cập cần khắc phục, do cơ quan chủ trì soạn thảo chậm hoàn thiện và trình UBND tỉnh. Thời gian từ xin ý kiến thành viên UBND tỉnh đến ban hành văn bản chiếm khá dài, vì khoảng thời gian này luật không có quy định. Nếu căn cứ thời gian được ghi tại các quyết định để đánh giá tiến độ ban hành văn bản chậm là đúng. Tuy nhiên, nguyên nhân chậm không phải đều do các cơ quan chủ trì soạn thảo. Phần lớn văn bản được ban hành vào những tháng cuối năm.

Chất lượng dự thảo văn bản QPPL tuy có nhiều tiến bộ so với trước, nhưng còn một số dự thảo văn bản QPPL chưa đạt chất lượng phải được xem xét cho ý kiến nhiều lần, kéo dài thời gian; một số văn bản QPPL được ban hành nhưng tính ổn định không cao, phải sửa đổi, bổ sung gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, đội ngũ công chức trực tiếp tham gia xây dựng văn bản QPPL còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, phản biện chính sách. Hay công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác xây dựng dự thảo văn bản QPPL chưa chặt chẽ, chất lượng góp ý dự thảo văn bản chưa đạt yêu cầu, phần lớn thống nhất dự thảo.

Để các văn bản QPPL ban hành đúng thời gian quy định, theo ông Trần Hoàng Lộc, khi ban hành văn bản cho chủ trương và giao trách nhiệm cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cần quy định khoảng thời gian phù hợp với quy định. Đồng thời, cần xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi tham mưu, đề xuất ban hành văn bản không đảm bảo tính khả thi; khi được phân công chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện trễ hạn, dự thảo văn bản không đảm bảo chất lượng, tham mưu ban hành không kịp thời, nội dung không phù hợp.

Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm, phát huy năng lực của công chức pháp chế, khắc phục những sai sót trong quá trình soạn thảo: đối tượng lấy ý kiến hẹp, chất lượng lấy ý kiến không cao và tổng hợp ý kiến đóng góp một số trường hợp còn chung chung, chưa thể hiện chính kiến, quan điểm của ngành, lĩnh vực quản lý; hồ sơ gửi thẩm định không đầy đủ, không đảm bảo thời gian theo quy định./.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc