Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:30, 10/01/2018

Không bỏ ai lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước

(CMO) “Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm vận động Nhân dân, phải là một tấm gương để Nhân dân noi theo” là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, do Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 10/1.

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trong. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Các cấp ủy Đảng tiếp tục lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của Nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Chính quyền các cấp cũng chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp thục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình. Toàn ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Những đóng góp của công tác dân vận đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của từng địa phương và cả nước; kinh tế - xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, vượt mức đề ra; công tác đối ngoại được tăng cường; tổ chức thành công năm APEC 2017…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của công tác dân vận và những cán bộ làm công tác dân vận. Những đóng góp của công tác dân vận cùng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân trên cả nước góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước.

Trước những hạn chế và những thách thức trong tình hình hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: “Các cấp chính quyền phải có kế hoạch triển khai cụ thể các công việc. Có kế hoạch kiểm tra năm dân vận chính quyền. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm vận động Nhân dân, phải là một tấm gương để Nhân dân noi theo. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sử, phát huy quyền làm chủ của công dân, giải quyết những bức xúc ở cơ sở. Chú trọng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa nghèo giàu, nhất là ở các cùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, không bỏ ai lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm tạo nên sức mạnh của toàn dân đối với sự nghiệp cách mạng”.

Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Năm vận động chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền, góp phần xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 – NQ/TW về công tác dân vận.

Kim Chi

Bình luận

Ý kiến bạn đọc