Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:00, 24/01/2019

Kỹ năng hành chính nhân tố quyết định nền hành chính phục vụ

(CMO) Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính (CCHC) được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ trương đó, Cà Mau đã có nhiều đổi mới nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Năm 2018, có 29/31 cơ quan, tổ chức hành chính bố trí công chức đúng theo đề án vị trí việc làm, với tỷ lệ 93,54%; 34/37 đơn vị sự nghiệp công lập bố trí viên chức đúng theo đề án vị trí việc làm, tỷ lệ 91,89%. Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định bổ nhiệm 6 trường hợp; Điều động, bổ nhiệm 9 trường hợp; Bổ nhiệm lại 9 trường hợp; Nghỉ hưu 11 trường hợp; Kỷ luật 2 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và tương đương. Đồng thời, trình và được Bộ Nội vụ phê duyệt tinh giản biên chế năm 2018 với 212 trường hợp.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2018; Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Theo đó, Cà Mau đã cử đào tạo, bồi dưỡng 7.570/8.032 lượt cán bộ, công chức, đạt 94,24%. Đồng thời, tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính với 86 thí sinh tham dự.

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn theo quy định chiếm 97,71%; Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên đạt chuẩn theo quy định chiếm 99,66%; Cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 98,71%; Công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 99,73%.

Định kỳ hàng tuần, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh rà soát, thông báo hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả đến các cơ quan, đơn vị, từ đó hạn chế thấp nhất các trường hợp trễ hạn.

Quan hệ giữa nền hành chính và người dân là quan hệ tương hỗ, mà trong đó cán bộ, công chức là những “công bộc của Nhân dân” có trách nhiệm quản lý công việc của Nhà nước, giữ gìn, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên cơ sở những quy định của pháp luật.

Theo ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư Pháp, nhu cầu đang đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong vận hành nền hành chính phục vụ đó là phải được đào tạo “nghề hành chính”. Thực tiễn sử dụng cán bộ cho thấy, không ít cán bộ, công chức không nhận thức đầy đủ tính chất của các loại giấy tờ hành chính, quyết định hành chính, thẩm quyền hành chính, thủ tục hành chính và xây dựng, ban hành thủ tục hành chính… Vì vậy, công tác đào tạo, tái đào tạo kỹ năng hành chính đối với đội ngũ cán bộ trong điều kiện hiện nay là vấn đề cần thiết, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong điều kiện mới của nền hành chính công là phục vụ dưới hình thức công vụ đối với dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định, ngoài công tác đào tạo, đồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cà Mau sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm. Sẽ đưa ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần, trách nhiệm làm việc của công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, tiêu cực, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Từng cán bộ, công chức, viên chức có sự biến chuyển của tư duy và nhận thức về vai trò từ “quản lý”, “cai trị” sang “quản trị”, “phục vụ”, thì khi đó chắc chắn hiện đại hoá nền hành chính sẽ có nền tảng bền vững và định hướng rõ ràng./.

Thanh Phương - Phúc Duy

Bình luận

Ý kiến bạn đọc