Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 08:01, 31/12/2018

Nhiều mục tiêu cụ thể về cải cách hành chính năm 2019

(CMO) Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân… là những mục tiêu quan trọng được tỉnh Cà Mau đặt ra trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo UBND tỉnh, năm 2019 tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục cụ thể hoá, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công; Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở thông suốt, tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là: Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Đối với nhiệm vụ cải cách TTHC cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Thường xuyên rà soát để phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những TTHC rườm rà, phức tạp, khó thực hiện. Đặc biệt là cải cách các khâu, các thủ tục trung gian trước khi hoàn thành bộ TTHC để nộp vào bộ phận một cửa (nhất là đối với TTHC thuộc lĩnh vực đất đai). Cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định.

Song song đó, cần nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về quy định TTHC. Định kỳ 3 tháng, mỗi cơ quan, đơn vị có tiếp nhận, giải quyết TTHC tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân; Các sở, ban, ngành có liên thông trong giải quyết TTHC có thể phối hợp tổ chức.

Hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh thời gian qua mang lại sự hài lòng cho người dân.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp huyện, cấp xã; Ít nhất 6 tháng 1 lần tổ chức lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về kết quả giải quyết TTHC (đối với những đơn vị không có bố trí thiết bị đánh giá mức độ hài lòng). Qua đó, xử lý hoặc thay thế kịp thời những công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Hiện đại hoá nền hành chính

Với mục tiêu hiện đại hoá nền hành chính, năm 2019 tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VIC) đảm bảo chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; Đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu bảo mật theo quy định.

Theo đó, sẽ kiện toàn Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện tích hợp ứng dụng zalo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm phục vụ người dân nộp, tra cứu hồ sơ trực tuyến; Trao đổi, góp ý, đánh giá mức độ hài lòng của người dân sau khi thực hiện dịch vụ công... Đồng thời, tiếp tục rà soát, công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với những TTHC đủ điều kiện thực hiện theo quy định; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến.

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Gắn công tác CCHC với khen thưởng, kỷ luật tại các cơ quan, đơn vị; Thực hiện tinh giản, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với Nhân dân./.

Những mục tiêu cụ thể được đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2019 là: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố kịp thời và niêm yết công khai đúng quy định. Phấn đấu 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trung bình đạt từ 95% trở lên. Giảm tối thiểu 1,8% biên chế công chức so với số được giao năm 2018; Phấn đấu giảm 2,5% đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập bình quân cả tỉnh và giảm tối thiểu 2,09% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2018. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 100% công chức, viên chức đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với đề án vị trí việc làm được phê duyệt; 90% công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% hồ sơ của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử; Công bố thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 100% TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện theo quy định; Có ít nhất 20% hồ sơ được nộp và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 (theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 quy định tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc