Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 13:00, 01/09/2017

Quan tâm truyền thông về cải cách hành chính

(CMO)Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức; trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra tại các địa phương, vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ.

Tại UBND xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, mặc dù đã ban hành kế hoạch nhưng đơn vị chưa xác định đúng, đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động truyền thông; nội dung, giải pháp chưa đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch 91 của UBND tỉnh.

Đối với UBND xã Nguyễn Huân, do nhận định sai nên thời gian qua công tác truyền thông về CCHC vẫn chưa thực hiện được theo tinh thần của Kế hoạch 91. Qua kiểm tra của đoàn kiểm tra CCHC UBND tỉnh, gần như các địa phương vẫn chưa tổ chức được hội nghị đối thoại quy định về TTHC với công dân và doanh nghiệp. Cá biệt có một số địa phương, công tác truyền thông vẫn còn nằm trên giấy, chưa phát huy được hiệu quả các trạm truyền thanh.

Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa UBND xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

Việc nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện CCHC chưa đầy đủ và không tương đồng, nhất là ở cấp xã. Không ít cán bộ, công chức coi CCHC thuần tuý chỉ là việc thực hiện các TTHC tại bộ phận một cửa. Kết quả của công tác tuyên truyền chưa tương xứng, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về cải cách; nội dung tuyên truyền chưa sâu, chủ yếu là nêu những mặt tốt, tích cực, chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, hạn chế, chưa làm được hoặc các biểu hiện vi phạm chế độ chính sách, vi phạm đạo đức công vụ... Nội dung tuyên truyền chưa tương xứng, chưa bám sát với các đối tượng phù hợp, trong khi mỗi đối tượng cần được tuyên truyền, giới thiệu với những nội dung và hình thức khác nhau; hình thức thể hiện tuyên truyền chưa hấp dẫn; chưa thực sự chủ động và nhạy bén.

Chủ tịch UBND xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời Ngô Văn Trường thừa nhận, thời gian qua, công tác truyền thông về cải cách TTHC vẫn chưa đúng với yêu cầu theo Kế hoạch 91 của UBND tỉnh. Qua kiểm tra, hướng dẫn của đoàn kiểm tra CCHC UBND tỉnh, địa phương sẽ tiến hành điều chỉnh kế hoạch cụ thể, sát thực tế.

Theo ông Phạm Quốc Sử, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp, nhìn chung, các địa phương đã đưa nội dung chương trình CCHC vào nghị quyết của cấp uỷ và chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về CCHC hầu hết các đơn vị, địa phương vẫn chưa phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các nhà đầu tư, doanh nhân và Nhân dân.

"Cần lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và qua các cuộc họp của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và của các tổ chức, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh với mục đích nêu cao tinh thần trách nhiệm, có giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, huy động sự tham gia ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn của Nhân dân, nhà đầu tư và các doanh nghiệp đối với công cuộc CCHC, nhất là việc giám sát của họ trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cũng như tổ chức hoạt động của các cơ quan Nhà nước", ông Phạm Quốc Sử yêu cầu./.

Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến bạn đọc