Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 13:00, 11/12/2017

Tìm giải pháp tinh gọn bộ máy

(CMO) Để thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế, thời gian qua, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và tinh giản biên chế đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, trong quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Thực trạng tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và bố trí biên chế một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn chồng chéo, trùng lắp. Kết quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) thời gian qua còn hạn chế, tổng biên chế của tỉnh có xu hướng tăng.

Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, quy định chưa đủ rõ và khó thực hiện. Chính sách về tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chưa tạo đột phá mạnh mẽ. Công tác quản lý biên chế còn bị phân tán, thiếu tập trung, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhận thức và thực hiện các quy định pháp luật của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; người đứng đầu chưa làm hết thẩm quyền và trách nhiệm; còn có biểu hiện ngại va chạm, nể nang, thiếu nhất quán trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại một cuộc giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh năm 2017.

Ngay từ giữa năm 2017, trong trách nhiệm của mình, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nghiên cứu các chủ trương, chính sách và văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; nghiên cứu kỹ nội dung và những giải pháp, những công việc cần làm; phối hợp với UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về tạm giao biên chế công chức năm 2018, trong đó có nội dung cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức hằng năm, trình kỳ họp cuối năm 2017.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ để triển khai các công việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh một số vấn đề phức tạp, khó khăn, vướng mắc, nhất là việc cắt giảm chỉ tiêu biên chế của các cơ quan hành chính. Vì vậy, cần thiết phải tìm giải pháp khác khả thi hơn để tạo sự đồng thuận cao của các cơ quan, đơn vị và đảm bảo tính khả thi của dự thảo nghị quyết khi được HĐND tỉnh thông qua.

Khi phối hợp với UBND tỉnh, Sở Nội vụ chuẩn bị dự thảo nghị quyết về "Tạm giao biên chế công chức năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Đề án vị trí việc làm) do các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng, được UBND tỉnh phê duyệt đã qua chưa theo sát yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và các văn bản của Trung ương; đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Các cơ quan, tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm đều có đề xuất tăng thêm biên chế so với chỉ tiêu được giao. Quá trình thực hiện còn những bất hợp lý như: một số đơn vị theo quy định là biên chế công chức nhưng lại được giao biên chế viên chức hoặc ngược lại; có đơn vị được giao biên chế công chức quá ít, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế còn nhận thức và cách làm rất khác nhau. Về chủ trương, theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, giai đoạn 2015-2021 phải thực hiện “tinh giản tối thiểu 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” là đúng đắn. Nhưng về phương pháp, cách làm có một số điểm chưa phù hợp. Chỉ tiêu tinh giản biên chế được UBND tỉnh giao 10% đến từng sở, ngành; từ đó sở, ngành cũng giao chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% cho từng đơn vị, phòng, ban trực thuộc theo kiểu “cào bằng” mà không tính đến tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị là chưa phù hợp và rất khó thực hiện.

Một số sở, ngành, địa phương mới chỉ tập trung tinh giản biên chế mà chưa chú trọng việc bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ CBCC-VC theo Đề án vị trí việc làm. Tháng 9/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức đợt giám sát chuyên đề về biên chế công chức và báo cáo kết quả giám sát, trong đó nêu rõ thực trạng và những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế gửi UBND tỉnh, các ngành chức năng. Chủ trương tinh giản biên chế phải nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, cơ cấu hợp lý đội ngũ CBCC-VC chứ không chỉ cắt giảm đơn thuần về số lượng và theo áp đặt chỉ tiêu. Đây là vấn đề lớn, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn từ phía Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Tại các phiên họp của UBND tỉnh (tổ chức vào trung tuần tháng 10/2017), để thẩm định các báo cáo và dự thảo nghị quyết về "Tạm giao biên chế công chức năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau” trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh. Qua thảo luận của đại biểu cho thấy, vấn đề biên chế công chức đang là chủ đề nóng, để cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức cần có lộ trình, phần lớn các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu bị cắt giảm đều rất băn khoăn và bộc lộ sự đồng thuận chưa cao.

Các cơ quan, đơn vị cho rằng, họ đang bị áp lực về khối lượng công việc được giao, nhưng số biên chế (chưa được bố trí đủ theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt) lại còn bị cắt giảm. Đây là vướng mắc lớn nhất nhưng hướng xử lý tháo gỡ thì chưa có.

Sắp tới, giám đốc các sở, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần điều chỉnh lại Đề án vị trí việc làm của mình theo hướng đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh chỉ ra, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện từ năm 2018. Đồng thời hằng năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị để kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế công chức.

Cũng từ kết quả trên, sắp tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố để sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, trước mắt là cho nhiệm kỳ 2016-2021.

Để thực hiện có kết quả nhiệm vụ đó, quan trọng nhất là quyết tâm cao của Chủ tịch UBND tỉnh và sự đồng thuận vì lợi ích chung của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đây cũng là điều kiện và cơ hội tốt để tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện có kết quả chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Chính phủ./.

Nguyễn Sơn Ca

Bình luận

Ý kiến bạn đọc