Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Trên đường phát triển

Cập nhật ngày: 14:00, 25/11/2018

Hải quan điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(CMO) Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá. Thủ tục hải quan được thực hiện nhanh chóng, thời gian thông quan giảm do thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) qua hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) và giải quyết các TTHC trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đó là các hệ thống công nghệ thông tin được đơn vị tích cực triển khai từ năm 2014 đến nay đã phát huy hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Phó cục trưởng Cục Hải quan Cà Mau Nguyễn Minh Chiếm cho biết, hiện nay, 100% doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua Cục Hải quan Cà Mau đều thực hiện TTHQĐT và hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Số liệu tờ khai thực hiện qua hệ thống VNACCS/VCIS từ đầu năm đến ngày 20/11 là 10.191 tờ khai với trị giá kim ngạch XNK là 1.029.061.090 USD, với 561 hồ sơ TTHC giải quyết trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo kết quả đo thời gian thông quan, giải phóng hàng hoá tại đơn vị năm qua cho thấy, thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi thông quan đối với hàng xuất khẩu là 1 giờ 20 phút 5 giây (mục tiêu của Nghị quyết 19-2017/NỌ-CP là 70 giờ), đối với hàng nhập khẩu là 19 giờ 35 phút 26 giây (mục tiêu của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP là 90 giờ).

Các văn bản về quy trình thủ tục hải quan, chế độ, chính sách pháp luật về hải quan được công khai đầy đủ, kịp thời tại nơi làm thủ tục hải quan, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục Hải quan Cà Mau cho người dân và doanh nghiệp biết để thực hiện.

Giảm tỷ lệ kiểm tra, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK hàng hoá mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý thông qua việc áp dụng sâu rộng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Nhân viên Chi cục Hải quan Hoà Trung giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp thông qua môi trường mạng.

Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, sắp xếp tố chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hải quan. Đơn vị đã giải thể Chi cục Kiểm tra sau thông quan, các đội thuộc chi cục; Sắp xếp, điều động, bố trí công chức theo vị trí việc làm nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng người cũng như tinh gọn bộ máy.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Chiếm, việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá của ngành hải quan tại Cục Hải quan Cà Mau cũng gặp một số khó khăn. Doanh nghiệp chưa mặn mà với việc phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp. Hàng hoá làm thủ tục XNK tại Cục Hải quan Cà Mau chủ yếu là hàng thuỷ hải sản đông lạnh, một số ít gia công hàng may mặc, hàng đầu tư tạo tài sản cố định của doanh nghiệp. Do đó, không đa dạng về hàng hoá, về loại hình XNK, vì vậy thời gian qua công tác đào tạo, đào tạo lại được chú trọng thực hiện, song công chức vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế khi xử lý các vấn đề mới phát sinh.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, thời gian tới, Cục Hải quan Cà Mau tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động XNK, nhất là các doanh nghiệp đối tác, qua đó doanh nghiệp thấy được lợi ích của quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, từ đó tích cực tham gia. Đồng thời, nâng cao năng lực tự nghiên cứu cho công chức thông qua các hoạt động tham gia học tập kinh nghiệm tại một số cục hải quan địa phương đa dạng về hàng hoá, loại hình XNK.

Song song đó, Cục Hải quan Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá hải quan giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 983/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2017 của Tổng cục Hải quan; Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, quy trình thủ tục. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định. Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; Quan hệ hợp tác giữa hải quan Cà Mau với các ban, ngành tại địa phương và với hải quan các tỉnh, thành phố. Kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đơn vị theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo từng giai đoạn, theo yêu cải cách hành chính, cải cách hiện đại hoá hải quan và định hướng triển khai Chính phủ điện tử./.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc