Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Trên đường phát triển

Cập nhật ngày: 17:11, 12/02/2019

Trung tâm Dịch vụ thống kê: Trưởng thành trong gian khó

(CMO) Qua hơn một năm thành lập, Trung tâm Dịch vụ thống kê (Trung tâm), thuộc Hội Thống kê tỉnh Cà Mau đã xây dựng một nền tảng cơ bản, đặt nền móng cho ngành thống kê phát triển vững chắc, phục vụ cho Đảng và Nhà nước trong việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới...

Năm qua, trung tâm đã tập hợp được nhiều điều tra viên, thực hiện thành công gần 10 cuộc điều tra (lao động việc làm, khảo sát mức sống dân cư, điều tra xây dựng, vốn đầu tư quý, năm và các cuộc điều tra của phòng thống kê thương mại). Riêng cuộc điều tra xây dựng thực hiện 152 địa bàn, ở 101 xã, phường, thị trấn; Điều tra xây dựng quý ở 38 địa bàn, 50 doanh nghiệp, 27 xã, phường… Nhìn chung, các cuộc điều tra theo đúng phương án điều tra của Tổng cục Thống kê, đầy đủ các chỉ tiêu thống kê, được đánh giá đạt yêu cầu chất lượng cao. 

Nhân viên Cục Thống kê luôn tận tuỵ với công việc.                

Là người gắn bó sâu sát nhiều năm với nghề thống kê, Thạc sĩ Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hội Thống kê tỉnh Cà Mau, cho biết, trung tâm có nhiệm vụ thực hiện công việc chuẩn bị, phục vụ các cuộc điều tra, khảo sát thống kê, vẽ sơ đồ địa bàn điều tra, lập danh sách các đơn vị điều tra, dẫn đường, phiên dịch, in ấn phiếu, tài liệu điều tra, khảo sát. Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát thu thập thông tin thống kê ban đầu tại các đơn vị điều tra, ghi phiếu điều tra trong các cuộc điều tra, khảo sát thống kê theo quy định của phương án điều tra được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Thực hiện nhập tin, xử lý, tổng hợp kết quả các cuộc điều tra, khảo sát thống kê; Phổ biến, xuất bản các ấn phẩm; Viết báo cáo phân tích kết quả điều tra, khảo sát thống kê. Dự báo thống kê, tư vấn về phương pháp nghiệp vụ thống kê, kỹ năng thống kê; Xây dựng phương án điều tra thống kê; Khai thác, sử dụng thông tin thống kê. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng thực hành thống kê cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Quản lý cán bộ, nhân viên và người lao động; Thực hiện chế độ tiền lương, tiền công và chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật. 

Giám đốc Trung tâm Vưu Hớn Vinh cho biết, đặt tại Số 99, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, trung tâm chuyên sản xuất và cung cấp các dịch vụ công về thống kê đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, phục vụ hỗ trợ hoạt động quản lý Nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngoài ra còn tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực thống kê, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được cơ quan Nhà nước hỗ trợ, đảm bảo kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước giao.

Trung tâm làm đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê và theo quy chế của Tổng cục Thống kê, gồm: Dịch vụ về thông tin thống kê kinh tế - xã hội. Phát triển và quảng bá các hình thức dịch vụ thông tin, phục vụ tra cứu tư liệu tại chỗ, cung cấp các ấn phẩm, cung cấp thông tin qua Trang thông tin điện tử, qua fax, điện thoại, email và tư vấn về phương pháp, dịch vụ điều tra thống kê. Đồng thời, thực hiện hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp nhận, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và phát triển dịch vụ thống kê.      

Trung tâm đã tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, các tổ chức đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thống kê vì sự phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê là bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và các nguyên tắc khác có liên quan theo quy định của pháp luật./.

 Trung Đỉnh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc