Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Cập nhật ngày: 28/02/2016

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Điều lệ Đảng quy định mỗi tháng chi bộ sinh hoạt một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần.

 • Quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh Cập nhật ngày: 25/02/2016

  Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả khả quan. Từ đó, tạo động lực, nền tảng trong công tác xây dựng Đảng vào giai đoạn mới.

 • Ðảng của niềm tin, đạo đức và văn minh Cập nhật ngày: 02/02/2016

  Sinh thời Bác Hồ kính yêu, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dạy: Đảng ta là đạo đức, là văn minh; bởi vì, ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì Nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Thực tế lịch sử từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã chứng minh ngày càng sáng tỏ điều đó. Đảng luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp và của cả dân tộc. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đó là: độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 • Nhân dân Cà Mau hướng về Đại hội XII của Đảng Cập nhật ngày: 21/01/2016

  Qua theo dõi thông tin từ báo, đài, theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và nghiên cứu Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đang công tác và sinh hoạt tại Cà Mau rất phấn khởi và đặt trọn niềm tin vào đại biểu dự Đại hội cũng như quan điểm lãnh đạo của Đảng. Tuỳ vào vai trò, nhiệm vụ đang thực hiện, mỗi người lại có sự quan tâm riêng.

 • Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng quyết định vận mệnh dân tộc Cập nhật ngày: 21/01/2016

  Khi Đảng chưa ra đời, đất nước chìm trong đau thương và nô lệ. Tất cả các ngọn cờ cứu nước theo các khuynh hướng khác nhau của những người con ưu tú của dân tộc đều thất bại và khủng hoảng toàn diện. Lịch sử dân tộc đòi hỏi phải có một ngọn cờ cứu nước đúng đắn đưa dân tộc ta thực hiện công cuộc giải phóng và phát triển phù hợp với sự phát triển của thời đại.

 • Muôn trái tim hướng về đại hội Cập nhật ngày: 19/01/2016

  Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi vừa được thông xe. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 • Luôn đặt niềm tin ở phía trước Cập nhật ngày: 19/01/2016

  Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện khá đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

 • Cán bộ, Nhân dân Cái Nước đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng Cập nhật ngày: 18/01/2016

  Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cụ thể, Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 ra đời đã có tác động sâu rộng trong nội bộ Đảng, làm cho nội bộ Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn, đủ sức lãnh đạo đất nước và hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách trước Nhân dân.

 • Luôn kỳ vọng và đặt niềm tin vào Ðảng Cập nhật ngày: 18/01/2016

  Người dân Cà Mau hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết sách lớn để đưa đất nước phát triển toàn diện và bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những ngày này, không khí tưng bừng, phấn khởi lan toả khắp nơi trong tỉnh, trên các tuyến đường trung tâm các huyện và TP Cà Mau đều thắm màu cờ Đảng và pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.