Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 13:07, 01/08/2016

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng nêu 10 nhiệm vụ về xây dựng Ðảng, trong đó có bổ sung thêm 2 nhiệm vụ mới so với Ðại hội XI, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân và Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng nêu 10 nhiệm vụ về xây dựng Ðảng, trong đó có bổ sung thêm 2 nhiệm vụ mới so với Ðại hội XI, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân và Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, vấn đề “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân” là vấn đề đáng quan tâm hiện nay.

Ở Ðại hội XI, chưa có mục riêng nói về công tác dân vận. Trong khi đó, công tác dân vận còn nhiều mặt hạn chế. Việc xây dựng, nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về công tác dân vận còn chưa kịp thời, kém hiệu quả; chưa đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân… để có chủ trương, chính sách và biện pháp phù hợp.

Xuất phát từ vị trí quan trọng và thực trạng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay, Ðại hội XII có một mục riêng về công tác dân vận, nhằm cụ thể hoá thực hiện Hiến pháp năm 2013 về tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Ðại hội XII của Ðảng đề ra một số giải pháp mới để thực hiện nội dung này, đó là: Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là người gương mẫu để Nhân dân làm theo.

Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân.

 Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá mối quan hệ “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thực tế cho thấy, công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong mọi thời điểm, nhất là trong điều kiện hiện nay. Ðây là một công việc khó khăn, đòi hỏi người cán bộ phải tâm huyết, có kinh nghiệm, có trình độ và khả năng vận động quần chúng. Trước đây, trong bố trí cán bộ, một số nơi thường không quan trọng công tác dân vận, thường bố trí những cán bộ năng lực chưa cao hoặc những cán bộ bị kỷ luật, cán bộ không bố trí được công việc khác… Song, trên thực tế, công tác này đòi hỏi những người có bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn và nhiệt tình, có năng khiếu mới có sức tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng Nhân dân.

Theo đó, một quan niệm sai lầm trước đây cho rằng công tác vận động quần chúng là của riêng cán bộ trong khối dân vận. Thực tế không phải vậy mà công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức … trong hệ thống chính trị. Với vai trò lãnh đạo, công tác dân vận của Ðảng hết sức quan trọng.

Một thực tế hiển nhiên là Ðảng bao giờ cũng phải dựa vào dân, dân theo Ðảng để làm cách mạng. Mối quan hệ giữa Ðảng với dân như máu với thịt, chính vì vậy, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân là vấn đề mang tính sống còn của Ðảng, nhất là trong điều kiện hiện nay.

Thực tế thời gian qua, ở huyện Phú Tân, công tác dân vận của Ðảng luôn được tăng cường, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân. Ðiều này thể hiện rõ nhất thông qua việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phân công cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể tham gia giúp đỡ hộ nghèo để thoát nghèo và chủ trương phân cán bộ huyện, xã vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết Chuyên đề số 02 của Huyện uỷ Phú Tân về phân công tổ chức Ðảng, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo đã tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Với vai trò của mình, đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo thường xuyên tới lui, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, hướng dẫn biện pháp làm ăn hoặc hỗ trợ vốn, giống, cho mượn đất sản xuất, giúp hộ nghèo vươn lên. Qua công tác này, chẳng những giúp bà con thoát nghèo, có cuộc sống ổn định về kinh tế mà còn tạo dựng lòng tin của người dân đối với tổ chức Ðảng và đảng viên, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Ðảng với dân. Qua đó, nó còn là điều kiện giúp đảng viên, cán bộ trải nghiệm thực tiễn và hiểu dân hơn, sâu sát với Nhân dân hơn.

Mới đây, năm 2015 và 2016, huyện Phú Tân chủ trương phân công cán bộ là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện xuống địa bàn, cùng với cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể ở xã, ấp đi đến từng gia đình, vận động, hướng dẫn và cùng với Nhân dân xây dựng nông thôn mới. Thực hiện 3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Ðó là việc vận động, hướng dẫn, giúp đỡ bà con thực hiện các tiêu chí hộ gia đình, như: vệ sinh môi trường, làm hàng rào cây xanh, sửa sang nhà cửa, tăng gia sản xuất, tham gia làm lộ, nhà văn hoá, mua bảo hiểm y tế …

Thông qua việc thường xuyên tới lui, gặp gỡ, tiếp xúc, nhắc nhở, vận động bà con đã từng bước tạo nên ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bước đầu, bà con thấy được vai trò quan trọng của mình cũng như những công việc phải làm để tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, còn tạo được sự chuyển biến tích cực về cách nghĩ, cách làm của nhiều người.

Từ thực tiễn hoạt động, nhiều cán bộ, đảng viên đã có sự trưởng thành rõ nét. Ðiều quan trọng là hiểu được tâm tư, nguyện vọng, đời sống của bà con cùng những cái được, chưa được trong phong tục, tập quán ở nông thôn, để cùng nhau tìm phương hướng khắc phục, nhằm từng bước phát triển đi lên.

Huyện Phú Tân có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, đây là thành tích có được của toàn Ðảng bộ và Nhân dân. Song, ở đó có sự đóng góp không ít từ phong trào dân vận trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Bác Hồ từng dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ðể đạt hiệu quả trong công tác dân vận, thiết nghĩ cần phải đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay./.

Bài và ảnh: Quốc Hiệp

Bình luận

Ý kiến bạn đọc