Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 15:07, 05/05/2017

Trường trực Tỉnh ủy họp giao ban với các ban Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay

(CMO) Ngày 5/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp với các ban Đảng của Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chủ trì họp giao ban các ban Đảng.

Từ đầu năm đến nay, các ban Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tinh ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy, Thường trực Tinh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên giáo đã có sự phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh" gắn với Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên... 

Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt trên 96%. Đã kết nạp 550 đảng viên, đạt 27,5% chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy. Chỉ đạo, thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng quy trình, quy định, phản ánh đúng thực chất. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện hơn, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên và công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy trong việc nắm tình hình và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng sâu rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt các mặt công tác nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra liên quan công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp và giải quyết đơn, thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2017 là tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của đơn vị đã đề ra. Phối hợp triển khai, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, nhất là các nghị quyết theo Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu. 

Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo công tác bảo mật thông tin theo quy định. Rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng mới các quy chế phối hợp hoạt động để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để ra mắt trang thông tin điện tử cấp ủy vào ngày 1/7/2017 và vào đầu năm 2018 phải có phòng họp trực tuyến trong cấp ủy. Ban Tuyên giáo cần cải tiến phương pháp quán triệt để nâng cao tính hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cần theo dõi, nắm bắt những thông tin mà báo ngoài tỉnh đưa về Cà Mau để có hướng xử lý, tránh để xảy ra những thông tin sai lệch về tỉnh nhà.

Phó bí thư Thường trực nhấn mạnh, riêng người làm công tác dân vận phải thông suốt phương châm “gần dân, sát dân mới hiểu dân”. Các ban Đảng cần làm tốt công tác phối hợp theo hướng “thường xuyên, nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả”.

Đặng Duẩn

Bình luận

Ý kiến bạn đọc